Ontwikkelingsgebieden

Gedurende de hele week komen verschillende ontwikkelingsgebieden (leerlijnen)  aan de orde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken.
Het is afhankelijk van de leeftijd en niveau van de leerling welke ontwikkelingsgebieden worden aangeboden en welke leerstof daarbij past. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn:

Sociale en emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid            
Het komt in alle leergebieden aan de orde, gedurende de hele dag. We werken structureel met de methode 'STIP' en 'Ervaar het maar'. 
Het doel is dat de leerlingen leren zich staande te houden in zoveel mogelijk situaties thuis, op school en buiten. Uitgaande van de individuele mogelijkheden en de hulpvraag van onze leerlingen wordt sociale redzaamheid zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Een zeer belangrijk aspect in ons onderwijs is het zoveel mogelijk bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen.

 
 
Communicatie/ taal-leesonderwijs en schriftelijke taal
Voordat kinderen gaan beginnen met het aanvankelijk lezen, wordt in de onderbouwgroepen veel aandacht besteed aan communicatie. We willen graag elkaar goed begrijpen. De taal wordt concreet en betekenisvol gemaakt door gebruik van visuele ondersteuning (foto's, picto's) en speciale methodieken zoals 'Lezen Moet Je Doen', 'Picto lezen- Picto naar woord', gebaren en andere concrete taallessen en digitale apps.
 
Aanvankelijk lezen
Structureel werken we met de methode 'Veilig stap voor stap'. Dit is een technische leesmethode die opgebouwd is in leerstofkernen. In kern 1 t/m 6 leren de kinderen de letters, korte woordjes als "op- aan- nee- bal- sok- maan" en hele korte zinnetjes lezen. 


In kern 7 tot en met 12 worden de hoofdletters, leestekens, maar ook steeds moeilijkere woorden aangeleerd.  Naast de moeilijkheid van de woorden wordt er ook veel getraind met het automatiseren van de letters en het steeds vlotter lezen van woorden en zinnen. Dit alles om toe te werken naar een AVI M3/ E3 niveau. Onderdelen als correct technisch lezen, vlot technisch lezen, spelling en begrijpend lezen worden dagelijks geoefend ook door andere methodieken zoals 'Spelling langs de lijn', 'Nieuwsbegrip' en 'Taal totaal'.
 
Schrijven
Wij besteden structureel aandacht aan het schrijfonderwijs. Voor de jonge leerlingen wordt het voorbereidend schrijven aangeboden door verschillende motorische vaardigheden en de methode "Schrijfdans". Vervolgens wordt de methode 'Pennenstreken' gebruikt voor het aanvankelijk en voortgezet schrijven. Alle leerlingen leren op deze wijze het blokschrift lezen, schrijven en toepassen. 
            
Rekenen
Basisvaardigheden  
De jonge leerlingen in de onderbouw starten met rekenbasisvaardigheden als voorbereiding op het aanvankelijk rekenonderwijs. Aspecten die aan bod komen zijn lichaamsbesef, kleurenkennis, hoeveelheids- ordenings- en positionele begrippen, tijdsbesef, meten en wegen, kennismaking met geld, tellen en getallenlijn. 
Er wordt veel gewerkt met verschillende ontwikkelingsmaterialen en speel-/leersituaties. 

Aanvankelijk  en voortgezet rekenen 
Binnen het rekenonderwijs bieden wij de rekenleerstof in kleine overzichtelijke stapjes, waar mogelijk gekoppeld aan de praktijk. Rekengebieden die aan bod komen zijn: getalbegrip, rekenbewerkingen, geld, tijd, meten & meetkunde. Er wordt structureel gebruik gemaakt van de methodes: 'Rekenboog" en "Rekenroute" en IPad Educatieve apps rekenen i.c.m. Gynzy rekenlessen.

Bij wereldoriëntatie werken we in thema's. Door te werken in verschillende groepjes bestaat er een mogelijkheid om te kiezen voor begeleide instructie, creatieve en zelfstandige verwerking op maat.

Seksuele Vorming
Als school willen wij onze leerlingen een positieve kijk op seksualiteit geven, weerbaar maken en waarden en normen bijbrengen, zodat zij (later) verantwoorde keuzes kunnen maken in relaties en seksualiteit.
Seksuele vorming draagt bij aan persoonlijke groei, een positieve seksualiteitsbeleving en bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. Ook draagt seksuele vorming bij aan het voorkomen van problemen, zoals (online) seksuele grensoverschrijding en ongewenste zwangerschap. 

Op het SO maken wij gebruik van de digitale lesmethode: 'Kriebels in je buik'.  
Op het VSO maken wij gebruik van de digitale lesmethode: 'Lang leve de liefde'.
 
Muziek
Het doel van de muzieklessen is de muzikale ontwikkeling van het kind en het plezier beleven aan muziek, waardoor het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling gestimuleerd wordt. 
Onderbouwgroepen hebben vaak muzieklessen binnen de eigen groep. In de bovenbouwgroepen komen wekelijks docenten van Muziekschool Waterland om les te geven in het bespelen van instrumenten: gitaar, ukelele en harp/ fluit.  Deze muzieklessen worden aan het eind van het schooljaar afgesloten met een gezamenlijke voorstelling voor de ouders. Altijd een groot feest! 
 
Bewegingsonderwijs
Het vak Bewegingsonderwijs vinden wij erg belangrijk. Elke SO klas ontvangt minimaal twee keer per week gymles van een vakleerkracht. VSO-groepen minimaal 1 keer per week. In de lessen staat de motorische ontwikkeling en de sociale omgang tijdens sport- en spel centraal. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen deelnemen aan het sportstimuleringsproject Special Heroes. We laten leerlingen kennismaken met verschillende sport- en spelmogelijkheden gericht op vrijetijdsbesteding.


Ook belangrijk:
We besteden op een structurele wijze aandacht aan een gezonde leefstijl. Dit doen we op het gebied van Sport door middel van het sportstimuleringsproject Special Heroes. Op het gebied van voeding geven wij op groepsniveau de richtlijnen aan voor de pauzehap, lunch en traktaties. We nemen deel aan het project: De gezonde school.
 

Leerkrachten aan het woord

"Leerlingen laten ervaren dat ze gezien worden en mogen zijn wie ze zijn."

Leerkracht van het SO