Voortgezet speciaal onderwijs

Op de VSO afdeling (voortgezet speciaal onderwijs) zitten leerlingen in de leeftijd van 12/13 tot 18 jaar, maar sommige leerlingen blijven tot zij 19 of 20 jaar zijn. Tijdens het verblijf op school werken we met elke leerling aan zijn of haar ontwikkeling. We zorgen ervoor dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren.

Voor elke leerling een passend resultaat
We werken met drie uitstroombestemmingen. Een uitstroomprofiel beschrijft een aantal resultaten dat we bereiken met ons onderwijs:
 • Bestemming Dagbesteding = uitstroomprofiel 1 en 2
 • Bestemming Arbeid, begeleid of meer zelfstandig = uitstroomprofiel 3 en 4
 • Bestemming Vervolgonderwijs of loonvormend werk = uitstroomprofiel 5
De indeling van onze groepen en het lesaanbod is gebaseerd op deze uitstroombestemmingen. Zo krijgt elke leerling onderwijs dat bij zijn of haar niveau past, in een groep met andere leerlingen. 
 
 • In Unit  1 zitten leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding, die altijd een (heel) grote mate van ondersteuning in de nabijheid nodig zullen hebben. Voor een aantal van deze leerlingen is het "schoolse leren" klaar als ze op het VSO komen. Bij deze leerlingen ligt de nadruk op het aanleren van praktische vaardigheden om hun zelfredzaamheid te vergroten. Bij leerlingen met wat meer mogelijkheden is het "schoolse leren" vooral gericht op de praktische toepasbaarheid: communicatie, zelfredzaamheid, voorbereiding op dagbesteding.
   
 • In Unit  2 zitten leerlingen van 12/13 tot 16 jaar. Dit zijn de onderbouw groepen van het VSO. De leerlingen krijgen onderwijs op de gebieden taal, lezen, rekenen, ICT vaardigheden en WO. Daarnaast krijgen zij praktijkvakken zoals: houtbewerken / techniek, groen, koken, huishoudkunde, verkeer en  beeldende vorming . De praktijkvakken in kern 2 zijn vooral bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende vakgebieden, om zo hun talenten en voorkeur te kunnen ontdekken.
   
 • Als de leerlingen de overstap maken naar de bovenbouw van het VSO worden ze geplaatst in de A groep. In deze groep gaan de leerlingen kennismaken met het stagelopen. Onder begeleiding van de mentor of een onderwijsassistent gaan de leerlingen in kleine groepen stagelopen in de horeca, zorg, schoonmaak, groen en techniek. Op die manier kan de leerling in het 2e en 3e jaar van de bovenbouw gericht stage gaan lopen passend bij zijn/haar talenten en interesses. 
   
 • In Unit 3 zitten leerlingen van 16 tot 18 / 20 jaar. In kern 3 zijn de praktijkvakken gericht op werken: horeca, techniek, groenonderhoud, schoonmaak, zorg, beeldend vormen. De lessen zijn gericht op producten maken voor anderen, productie leveren. De cognitieve vakken worden nog wel gegeven, maar dan met de nadruk op de praktische toepassing er van: geld-rekenen, klokkijken, signaallezen, zelfstandig reizen en dergelijke. Leerlingen van kern 3 lopen stage buiten de school, waar zij datgene wat zij op school geleerd hebben in de praktijk kunnen toepassen. Naarmate de leerlingen ouder worden, neemt het aantal dagen stage toe zodat de uiteindelijke overgang van school naar (begeleid) werken zo klein mogelijk is.
 
Verschillende groepen
De Units  2 en 3 hebben verschillende groepen, samengesteld op basis van sociaal-emotionele en cognitieve mogelijkheden en het te verwachten uitstroomprofiel. Sommige groepen bieden veel voorspelbaarheid, veiligheid en structuur, bijvoorbeeld omdat veel leerlingen (kenmerken van) autisme hebben. In deze groepen is naast de vaste leerkracht ook veelal een leraarondersteuner of onderwijsassistent aanwezig. In andere groepen zitten leerlingen die sociaal-emotioneel nog goede ondersteuning nodig hebben. Zij hebben een onderwijsaanbod nodig met voornamelijk individueel gerichte instructie en ondersteuning. Ook zijn er groepen samengesteld uit de meer cognitief sterkere leerlingen die minder afhankelijk van structuur zijn. Het zijn leerlingen die in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid en initiatief te nemen voor hun eigen leerproces.  In deze groepen is er veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.

Wilt u weten of bovenstaande ook voor uw kind geschikt is? Kom dan even langs, we leggen het u graag persoonlijk uit. 
 

""