Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formeel medebestuursorgaan en bestaat uit medewerkers van de school (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders/verzorgers van onze leerlingen. Onze mening is waardevol en komt de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving ten goede! De MR wordt bij diverse onderwerpen betrokken. Wij geven advies vanuit de eigen praktijkervaring en wij hebben een instemmingsfunctie op vastgestelde onderwerpen. Wij komen gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden onderwerpen behandeld die voor onze school van belang zijn. 
De notulen van de vergadering zullen worden gedeeld in ons besloten Ouderportaal.


De samenstelling van de MR is momenteel als volgt:

Vanuit het schoolteam:
Daphne Jonkman
Jacqueline ten Broek-Verweij
Hester de Kock
Marco Risa

Vanuit de ouders/verzorgers:
Jan Lenstra
Gerrit Hoogland 
Madelon Hakhoff
Patrick Kulack

Neem contact op
De MR wil op een open en transparante manier communiceren met onze achterban. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres: mr.mlking@opspoor.nl
 

Ouders aan het woord

"We hebben ons kind weer terug omdat ze hier wel zichzelf kan en mag zijn"

Ouder van een leerling op het VSO